STAVBA STUDNY:

PÉČE O STUDNU:

PARTNEŘI:

Postup při zakládání nové studny

V praxi se studna projektuje a realizuje dvojím způsobem. Z hlediska zákonné úpravy se jedná o poměrně složitou záležitost. Způsoby se navzájem liší a vhodnost použití závisí na okolnostech. Pokud je například nejistá vydatnost zdroje a navíc potřebujeme přikročit k realizaci v co nejkratším časovém horizontu, je zřejmě výhodnější zvolit budování studny jako průzkumného geologického díla. Většinou se s volbou nebudete muset potýkat sami. Při volbě kvalitní specializované firmy se profesionálové postarají o všechno za vás. Jisté je, že budování studny je věc, na které se příliš nevyplácí šetřit.

Projektování a budování studny jako průzkumného geologického díla

Tento postup popisuje geologický zákon 62/1988 Sb. o geologických pracích ve znění pozdějších přepisů. Jakmile se zjistí vydatnost díla a jakost vody, které je v něm, upraví se na vodní dílo, jež spadá pod rámec stavebního zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. V případě nevyužitelnosti vrtu hloubeného pro průzkumné účely coby studny je třeba vrt zlikvidovat.

Postup je následující:

 1. Nalezení vhodného místa pro hydrogeologický vrt geofyzikem nebo profesionální firmou. Zde je třeba upozornit, že právě oni jsou těmi povolanými, kteří rozeznají hydrogeologické poměry v daném místě. Proutkaři ze sousedství sice mohou vhodné místo nalézt, ale je to sázka do loterie. Proutkařská metoda je nevědecká a výsledek značně nejistý. Jediná výhoda využití služeb proutkaře může být spatřována v nízkých nákladech. Pokud se využije proutkaře namísto hydrogeologa, riskují se navíc v budoucnu možné právní potíže. Přes toto všechno je proutkařina stále populární. Vymýtit ji může dnes již často nabízená služba studnařských firem – hydrogeologický průzkum zdarma. Umístění studny je závislé nejen na poloze středu zvodnění, ale též na tom, co se nachází v okolí plánované studny. Jsou předepsané zvláštní vzdálenosti od možných zdrojů znečištění.
 2. Ohlášení realizace vrtných prací příslušné obci, a to 15 dní před jejich započetím.
 3. Bude-li se realizovat vrt hlubší jak 30 metrů, podléhá hornickému zákonu, a proto je třeba tyto práce nahlásit 8 dní předem na Obvodní báňský úřad – toto zařizuje vrtná firma.
 4. Vyhloubení hydrogeologického průzkumného vrtu – následně jej bude možno využít pro vybudování vlastní vrtané studny.
 5. Následně je třeba prověřit hydrodynamickou charakteristiku vrtu (vydatnost přítoku, hydraulika vrtu, vliv na okolní vodní zdroje apod.) pod vedením hydrogeologa.
 6. Poté by se měly prověřit bakteriologické a fyzikálně chemické vlastnosti vzorku odebraného z vrtu a měly by být porovnány se s limitními hodnotami (ty uvádí vyhláška MZČR č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky MZČR 187/2005 Sb.).
 7. Veškeré tyto poznatky jsou zpracovány do zprávy s uvedením projektu studny, která bude později sloužit k získání stavebního povolení a povolení pro nakládání s vodami (zákon č. 254/2001 Sb.).
 8. Následně se již konečně zažádá o stavební a vodoprávní povolení.
 9. Po vydání stavebního povolení se musí už jen vytvořit zhlaví studny a instalovat čerpadlo a příp. i další náležitosti. Dílo se nechá zkolaudovat.
 10. Po kolaudaci a získání obou povolení lze začít studnu používat.

Budování studny jako vodního díla v rámci stavebního a vodního zákona, po získání potřebných povolení

 1. Počáteční fáze je stejná – nalezení vhodného místa pro studnu geofyzikem.
 2. Výroba dokumentace a projektu studny, hydrogeologic­ký závěr.
 3. Zažádat o stavební povolení a povolení o nakládání s vodami.
 4. Po získání povolení na základě dokumentace vybudovat studnu specializovanou firmou. Bude-li studna hlubší než 30 metrů, musí se ohlásit vrtné práce na Obvodní báňský úřad. To je povinností vrtné firmy.
 5. Následují hydrogeologické průzkumy a zkoušky obdobné jako v prvním případě. Ty jsou pak předány patřičným úřadům.
 6. Po kolaudaci je možno studnu využívat.

Likvidace studně

Likvidace studny je komplikovaný úkol. Je třeba zajistit, aby při ní nedošlo ke kontaminaci podzemních vod. K rušení studen se přistupuje jen výjimečně, když není někdo, kdo by se o ni staral apod. Likvidace probíhá tak, že studna zasype nezávadným materiálem, které má podobné složení jako okolní podloží. Může to být čistý štěrk s čistou zeminou, žádné organické látky.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!